KUSR-008 - 浜崎真绪2015年番号 中出し巨乳奴隷ソー

KUSR-008 - 浜崎真绪2015年番号 中出し巨乳奴隷ソー

然则瞳神之紧小,皆心包之无水,由于肾水之干枯也。夫盐能补肾,何便杀人?

夫黄原畏防风,得防风而功更大。盖彼地别有蛊药,乃天生之毒也。

不用补气之味,则升提力弱,终难轻举其气也。然治少阳之疟,有偏阴偏阳之分,偏阴则多寒,偏阳则多热。

 二剂筋少舒,四剂筋大舒,十剂疼痛酸麻之症尽痊矣。以燥投燥原非所恶。

然人与龙交,则其人身虽变成鳞甲,必然有肉。夫恐起于胆,惧起于心,过于恐则胆气先寒,过于惧则心气先丧。

肾因梦遗之后,自然精水不足,加之行役、行房,以劳其筋骨,则内阴大亏,何能上济于心乎? 然分消无法,则壅塞阻滞亦未可知。

Leave a Reply