U236慕羽茜写真套图64P慕羽茜尤果网

U236慕羽茜写真套图64P慕羽茜尤果网

遇与不遇,有缘无缘,尽吾之心焉而已;信与不信,有积无积,任人之意焉而已。是布恩施惠民,非乎?

不承大書言,而苟自薄。脾气过燥,则肾水为其所涸而失润;或过湿,则肾水为其所壅而不流,皆脾土克肾水也。

故王相之氣,德所居也,囚廢之氣,刑所居也。 不當是善行孝順之人邪?

又心与肺较,则肺属金为阴,心属火为阳。無德之國,陰氣蔽日,令使無光。

 揉久手酸,则直伸两臂用力掼两手腕,酸软可立止,此神仙自拳然之法。 凶神不安,輒受之難為文也。

其曰∶心为君火,肾为相火。以揉说既集,更以晒法经验附焉。

Leave a Reply